AHSEN VAKFIAHSEN VAKFI'NIN KURULUŞU
 
Ahsen Vakfı, yüreğinin uzanabildiği her yerde vazifeli olan hizmet ehli kardeşlerimizin Rıza-ı İlahi talepleriyle 2009 yılında kurulmuştur. 
    
   Kuruluş amacına uygun olarak Ahsen Vakfı, Türkiye'nin sayılı mimar ve mühendislerinin katkılarıyla Peygamber, Sahabe ve İslam Âlimlerine ait makam, türbe ve kabirlerin bakım ve onarımı için projeler hazırlamaktadır. 

   Hazırladığı projelerin uygulanması için gerekli makamlarla temasa geçen Ahsen Vakfı, projelerin yürütülmesine de nezaret etmektedir.

   Ahsen Vakfı’nın nurlu hizmet dairesi 2009 yılından itibaren her geçen gün büyümektedir.

   Vakfımızın gönüllere taht kuran hizmetleri dalga, dalga yayılmakta, harap haldeki Peygamber, Sahabe ve İslam Alimlerinin makam ve türbeleri yapılan çalışmalarla ziyaret edenlerin gönüllerine huzur veren gülistanlık olmaktadır.

NEDEN VAKIF?

   Vakıflar, merhamet ve insaniyeti öne çıkaran bir anlayışın ortaya koyduğu gönül mahsulleridir. Vakıflaşmanın en yüksek noktaya ulaştığı uygarlık ise Osmanlı'dır. 

   Bu son noktayı ancak şöyle anlatabiliriz ki; Osmanlıda muhtaç bir insan vakıf bir evde doğardı. Yine vakıf bir anne tarafından emzirilir, vakfiyeli okullarda okur ve meslek sahibi yapılırdı. 

   Muhtaç insanlar ihtiyaç halinde vakıf tarafından evlendirilir, hastalanır ise vakıf şifa hanelerinde tedavi edilirdi. Öldüğünde ise, yine vakıf bir tabutla, vakıf bir kabristana defnedilirdi. 

   Bizler de bu anlayış ile gerek Samsun'da gerekse Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Allah dostlarının unutulmaması için araştırmalar yapıyor, medfun bulundukları kabir, türbe ve makamları onararak onların manevi ışıklarını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. 

Adadıkları ömürler, verdikleri öğüt, nasihat ve feyizler ile gönüllerde hidayet nurunu tutuşturan İslam Büyüklerinin unutulmaması için mücadele vermek vakfımızın yapmış olduğu bir vefa göstergesidir. Amacımız ise bu vefanın vakıf bünyesinde ilelebet sürmesidir. 

AHSEN KELİMESİNİN MANASI NEDİR?

En güzel, en iyi, çok güzel manasına gelen Kur'anî bir tabir.

Kur'an-ı Kerim'de çok geçmektedir.

Hadîslerde ise, ahlâk, huy, ses, amel, kaza ve hidayet terimleriyle kullanılmıştır.

Bu hadisler, daha çok ahlâkla ilgili hadislerdir.

"İman yönünden inananların en kâmili, ahlâk bakımından en güzel olanıdır." (Ebu Davud, Sünne, 14) gibi.

"Ahsenü'l-hadis" söz ve kelâmın en güzeli demektir.

Bu tabir de Kur'an-ı Kerim için kullanılmaktadır: "Allah kelâmının en güzelini indirdi." (ez-Zümer, 39/23) Ahsen'ül halıkîn; yaratıcıların en iyisi manasındadır. Çünkü, Cenab-ı Hak herşeyi en güzel bir şekilde yaratmıştır. Bu tabir, "halk" ve "yaratma" fiilinin Allah'dan başkalarına da nisbet edileceğini göstermektedir.

"Ahsenü'l-Kassas", En güzel anlatış veya en güzel kıssa demektir.

Bunun da Kur'an'da bir yerde geçtiği görülmektedir. "Bu Kur'an'ı vahyetmemizle biz sana kıssaları en güzel şekilde anlatıyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin. " (Yusuf, 12/3) Bu ayete göre, Ahsenü'l-Kassas; kıssaların en güzeli manasına gelmektedir. Bu arada "en güzel beyân" olarak da mana verilmiştir "Ahsenü't-takvîm", En güzel şekil, biçim, tarz manasındadır. "Gerçekten biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. " (et-Tin, 95/4) Takvîm, eğriyi düzeltmek, kıvama ve düzene koymak, kıymetlendirmek manalarına gelmektedir.

Müfessirler, bu ayetteki güzellik ve kıymetliliğin hem maddî ve hem de manevî olduğunu söylemişlerdir.

İnsan maddî yönlerinden olduğu gibi; manevî bakımlardan da diğer canlılardan daha üstündür. Özellikle bu manevi yönler: İyiyi kötüden ayırma, gönül zenginliği, ahlâk güzelliği gibi hususlarda kendisini daha belirgin bir şekilde göstermektedir.

VAKIF MERKEZİ

Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Araştırmak için yerli ya da yabancı bilim adamlarından ve her türlü arşivlerden yararlanmak, yerli ve yabancı araştırmacıların bu konudaki çalışmalarından istifade etmek, vb)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri ve diğer sosyal varlıklarını ortaya çıkarmak, korumak, onarmak, çevre şartlarını iyileştirmek ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan Ahsen Vakfının Genel Merkezi Samsun'dur.