TÜZÜK

AHSEN VAKFI SENEDİ


VAKIF: 

Madde 1 -Vakfın adı “AHSEN VAKFI”dır. 
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. 


VAKFIN MERKEZİ: 
Madde 2-Vakfın merkezi Samsun İli, İlkadım ilçesinde olup, adresi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi No 16/B Samsun’ dur. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.


VAKFIN GAYESİ: 
Madde 3- Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Araştırmak, Tanıtmak ve Yaşatmak.
Sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, turizm ve eğitim yönünden yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak.


VAKFIN FAALİYETLERİ: 

Madde 4- 
 a)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Araştırmak için yerli ya da yabancı bilim adamlarından ve her türlü arşivlerden yararlanmak, yerli ve yabancı araştırmacıların bu konudaki çalışmalarından istifade etmek.

 
b)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri ve diğer sosyal varlıklarını ortaya çıkarmak, korumak, onarmak, çevre şartlarını iyileştirmek ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yapar, yaptırır ve destekler; gazete, dergi, kitap, broşür, katalog gibi tanıtıcı yayınlar çıkarır ve bu amaçla gerekirse matbaa, yayınevi ve benzeri işletmeler kurar, kuruluşuna iştirak eder ve işletir.


c)  Reklam, cd, promosyon, tanıtım malzemeleri yapar veya yaptırır. Bağış karşılığında veya karşılıksız hediye eder. 


d)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Tanıtmak için ulusal ve uluslararası her türlü organizasyonları planlamak ve uygulamak. 


e)  Televizyon ve radyo açmak, süreli ya da süresiz görsel ve yazılı yayınları yapmak yada yaptırmak Her türlü etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak ve katılımı sağlamak, çeşitli müsabakalar yarışmalar tertip etmek.


f) Yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin değerlendirilmesi, tabiat ve tarihi zenginliklerinin tanıtılması ve çevre korumacılığı yönünde her türlü faaliyetlere katılır.


g)  Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Yaşatmak için ilgili kurumların onayı ile veya direk her türlü projesini, inşasını, restorasyonunu, ihyasını yapmak ve korunmasını ve güzelleştirilmesini sağlamak, bunun için yerli, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.


i) Yurt içi ve yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alır. Aynı amaçla ve aynı şekilde kişi, kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yapar


j) Sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık ve eğitim yönünden yardımlaşma ve dayanışmasını Yurt içi ve yurt dışında uygulamak, teşvik etmek.


k) Sosyal, kültürel, eğitim, turizm, sağlık ve çevre korunması konularındaki çalışmaları gerçekleştirmek


l) Milli kültür değerlerimize ve İnanç turizmine katkıda bulunmak 
m)Türk Medeni Kanununun Vakıflar kapsamına giren her türlü faaliyeti yapmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEGİ İŞ VE İŞLEMLER: 

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak olan bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, Kişi, kamu kurum ve kuruluşlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Yurt dışı ve yurt içi resmi, özel kurum ve kuruluşlardan her türlü destek ve hibe faaliyetlerinden yararlanmak.
Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 
Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 


VAKFIN MAL VARLIĞI: 
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı; vakfın kurucularından Mustafa oğlu 34931133186 TC. Kimlik numaralı Süleyman Yıldız tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan Samsun ili İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesinde kain, 20J-CCC pafta; 4577 Ada ve 17 parselde buluna binanın 3. katındaki 10/260 arsa paylı 7 bağımsız bölüm konut nitelikli taşınmaz ile, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan Vakıfbank Samsun Merkez Şubesi’nde vakıf adına açılan hesaptaki toplam 7.000,00 YTL nakit para dır. 
Kuruluş malvarlığı vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir. 


VAKFIN ORGANLARI: 
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Mütevelli Heyet 
b) Yönetim Kurulu 
e) Denetim Kurulu 


MÜTEVELLİ HEYETİ: 
Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan (15) on beş kişidir. 
Mütevelli heyet üyeliğinin istifa, ölüm yada dışında başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır. 


MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: 
Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 
a) Yönetim kurulunu seçmek, 
b) Denetim kurulunu seçmek, 
e) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarıları aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, 
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, 
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. 


MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI: 

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. 
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde, 
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır. 
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. 
Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. 
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yandan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. 
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir. 


YÖNETİM KURULU: 
Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (7) yedi asil ve (6) yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. 
Toplantı yeter sayısı (4) dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. 


YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.


VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahlinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.


DENETİM KURULU:
Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) üç kişiden oluşur. Ayrıca (2) iki yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. 


HUZUR HAKKI:
Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.


VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayri menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.


VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 17- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.


RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.


VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı  Halil Ur Rahman Adalet Hizmet ve Kültür Vakfı’na devredilir.
Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.


VAKIF KURUCULARI:
Madde 20- Vakıf kurucularının Ad, Soyadı, TC. Kimlik Numarası ve ikametgah adresleri ile vakfa özgüledikleri mal ve değerler aşağıda gösterilmiştir. 
1-   Adı ve Soyadı : Süleyman Yıldız       TC. Kimlik No: 349 311 331 86
Adresi: Cumhuriyet Mah. 37. Sok. No:24/1 Atakum – Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer :Samsun ili İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesinde 20J-CCC pafta; 4577 Ada ve 17 parselde buluna binanın 3. katındaki 10/260 arsa paylı 7 bağımsız nitelikli taşınmaz ve 500.00.-  YTL 

2- Adı ve Soyadı : Rasim Tekeci      TC. Kimlik No: 120 474 028 08
Adresi : Soğuksu Mah. Gür Sok. No: 4/4 – Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL

3-Adı ve Soyadı : Nadir Doğan TC. Kimlik No: 398 380 451 12
Adresi: Kızılırmak Mah. 1437. Cad. No:14/16 Çankaya – Ankara 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL Nakit

4-Adı ve Soyadı :Seyfettin Arslan TC. Kimlik No: 455 868 030 10
Adresi:Kadifekale Mah. Ihlamurlu Sok. No:17/6 – Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL Nakit

5-Adı ve Soyadı :Mustafa Hekimoğlu    TC. Kimlik No: 392 327 442 84
Adresi:M. Alipaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:114/1 İzmit - Kocaeli 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL Nakit

6- Adı ve Soyadı :İsmail Sevindik     TC. Kimlik No:580 063 892 78
Adresi: Esenevler Mah. 305. Sok. No:2/11 Atakum – Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL Nakit

7- Adı ve Soyadı :Mehmet Kurnaz     TC. Kimlik No:393 528 642 68
Adresi:Toptepe Mah. Uslu Sok. No:19/3 – Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL Nakit
                  
8- Adı ve Soyadı:Nedim Aydın     TC. Kimlik No: 361 491 942 32
Adresi:Hürriyet Mah. Kışla Sok. NO:44/8 – Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL Nakit

9- Adı ve Soyadı :Hasan Doğan     TC. Kimlik No:281 778 651 16
Adresi :Fevzi Çakmak Mah. Kumbaş Sok. No:54 Yıldızeli – Sivas 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL Nakit

10- Adı ve Soyadı :Mahmut Çiftçi     TC. Kimlik No:475 338 457 84 
Adresi :Çiftçiler Köyü V. Şehir – Şanlıurfa
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTLNakit

11- Adı ve Soyadı:Yakup Cemil Şahin      TC. Kimlik No:680 350 496 78
Adresi:Adalet Mah. Abdulkadir Geylani Sok. No:11/5 – Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL

12- Adı ve Soyadı:Hüseyin Gülçiçek      TC. Kimlik No:144 045 916 82
Adresi:Fevzi Çakmak Mah. Yazıcıoğlu Sok. No:26/2 - Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL

13- Adı ve Soyadı:Yakup Genç       TC. Kimlik No:664 960 933 84
Adresi:Gaziosmanpaşa Mah. Şehit Mesut 1. Cad. No:200 / A – Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL

14- Adı ve Soyadı:Selahattin Memiş      TC. Kimlik No:550 874 875 10
Adresi:Gaziosmanpaşa Mah, Şehit Mesut 1. Cad. No:200/A – Samsun 
Vakfa Özgülediği Değer: 500.00.- YTL

GEÇİCİ HÜKÜMLER: 

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur. 
1- Rasim Tekeci 
2- Seyfettin Arslan
3- Nadir Doğan 
4- Mehmet Kurnaz 
5- Ismail Sevindik 
6- Nedim Aydın
7- Hüseyin Gülçiçek 
Yönetim Kurulu Geçici Yedek Üyeleri 
1- Mustafa Hekimoğlu 
2- Yakup Cemil Şahin 
3- Süleyman Yıldız 


Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir. 


Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Rasim Tekeci ve Seyfettin Arslan yetkili kılınmıştır.